Historie farmy

Počátek hospodaření začíná v polovině roku 1993. Farma vznikla privatizací části Státního statku Bochov. V roce 1998 se změnil systém hospodaření z konvenčního na ekologický, chov krav bez tržní produkce mléka, většina obhospodařovaných pozemků byla převedena na TTP.

U nás na farmě můžete obdivovat různé druhy domácích zvířat, máme zde přes 200 chovných krav, 50 chovných ovcí, kobylku tarpanského koně a tři teplokrevné koně.
Hospodaříme na 1200 ha, z toho 250ha je orná půda a zbytek trvalé travní porosty.

Krávy

Matečné stádo krav je složené z plemene Limousine. Reprodukce se uskutečňuje pomocí přirozené plemenitby za použití licentovaných býků plemene Limousine. Veškerá produkce zástavového skotu se prodává do zahraničí.
Chov skotu probíhá ve dvou vybudovaných pastevních areálech a přilehlých kvalitních pastvinách. Telata jsou rozená v jarním období a po celou dobu pastevního odchovu pijí mateřské mléko, a proto dosahují velmi dobrých přírůstků. Telata jsou s matkami volně na pastvě až do prodeje, který se uskutečňuje na podzim. Krmivovou základnu tvoří seno a senáž, sklizené ekologickým způsobem z pozemků farmy. Zvířatům ještě přidáváme minerální liz a kamennou sůl. Při celkovém hodnocení zkušeností s chovem uvedených plemen je nutné vyzdvihnout nenáročnost chovu, možnost chovu ve volné krajině po celý rok a hlavně vysokou kvalitu ekologicky hodnotného masa.

Ovce

Ovce chováme plemene Merinolandshaf.Základní stádo se skládá z 50 bahnic.Připouštíme vlastními plemennými berany.Prodáváme beránky i chovné ovce.I zde je třeba vyzdvihnout nenáročnost chovu a hlavně vysokou kvalitu ekologicky hodnotného skopového masa.

Koně

Po celý rok jsou v ohrazeném výběhu s možností úkrytu v přístřešku. Vlastníme kobylku českého teplokrevníka a její dvě hříbata valacha a kobylku a kobylku tarpana.

Rostlinná výroba

Na většině pozemcích jsou trvalé travní porosty, které využíváme ke sklizni sena,výrobě senáže nebo k pastvě. Travní porosty přihnojujeme pouze organickými hnojivy vyprodukovanými zvířaty na farmě. Cílem hospodaření je ošetřování luk a pastvin přírodě blízkým způsobem, ochrana krajinné zeleně, květnatých luk a udržení krajinného rázu Doupovských hor.+
Na orné půdě cca 250ha pěstujeme pšenici špaldu, oves-na prodej a pro vlastní potřebu.

Farma je členem: Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO, Českého svazu chovatelů masného skotu. Každoročně probíhá kontrola ekologického hospodaření firmou KEZ o.p.s.,která následně vydává certifikáty na produkci biopotravin.